งาน โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน

29 มิถุนายน 2563

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน" ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน โดยมี นางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน พร้อม นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงาน

 

ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ “ป้องกันก่อนเยียวยา” และ เรื่อง โรคจากการทำงาน มีการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี การแสดงนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และนิทรรศการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคม  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19