ประชุม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Surgery) ของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 1

22 พฤษภาคม 2563

     สำนักงานประกันสังคม  โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Surgery) ของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ห้องจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ เป็นประธาน พร้อมนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม  ได้พิจารณาสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) รวมถึงการกำหนดสิทธิให้สถานพยาบาลได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และการกำหนดรหัส  ICD-9  ICD-10 ของกลุ่มโรค Vaginal bleeding และ Percutaneous fracture fixation