การประชุมมอบนโยบายหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

22 พฤษภาคม 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคน