ประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และการชำระภาษี

22 พฤษภาคม 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ และการชำระภาษี พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักเงินสมทบ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารการเงินและบัญชี กองนโยบายและแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุม         
         ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม