คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563

19 พฤษภาคม 2563

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ
สำนักงานประกันสังคม
ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม
เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อทราบการคัดเลือก
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานประกันสังคมชุดใหม่ และพิจารณารายงานความ
คืบหน้าการดำเนินการศูนย์อาหารสำนักงานประกันสังคม พิจารณาขอหารือกรณีค่าเช่า
พื้นที่ของสำนักงานประกันสังคม กรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พิจารณาขออนุมัติหลักการค่าซ่อมบำรุงรักษารถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
      เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม