ประชุมหารือ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ สำนักงานประกันสังคม

13 กุมภาพันธ์ 2563

       นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุมหารือ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ
สำนักงานประกันสังคม เพื่อรับทราบชุดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 (แรงงานอิสระ) 
รวมถึงเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย (Thailand Social Security Network) และรับทราบ
การส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนมาตรา 33 (แรงงานในระบบ) พร้อมนำเสนอชุดสิทธิประโยชน์
บริการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงการพิจารณา
แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระหว่างสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสำนักงานประกันสังคม
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคาร
อำนวยการ สำนักงานประกันสังคม