ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

12 กุมภาพันธ์ 2563

       หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล 
ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร่วมกับ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
       ในการนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้
นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จัดเตรียมข้อมูลโครงการสำคัญ
และแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน