นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปรายการ “รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7” ในประเด็น “รู้เรื่องประกันสังคม สิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ทุกคน”

13 มกราคม 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม บันทึกเทปรายการ “รวยหุ้น รวยลงทุน ปี 7” ในประเด็น “รู้เรื่องประกันสังคม สิทธิประโยชน์ตอบโจทย์ทุกคน” เกี่ยวกับกรณีว่างงาน มาตรา 40 และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 เวลา 10.00-10.30 น. 
       ผู้ประกันตนมีการว่างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ดังนี้ กรณีถูกเลิกจ้าง หรือว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย และผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ Freelance ที่มีมากขึ้นตาม Lifestyle และรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ที่เป็นนายจ้างตัวเอง สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 ตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานภาคอิสระ ภายใต้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร”(บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) ซึ่งมีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th Mobile Application (SSO Connect Mobile) หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง       
       เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ สตูดิโอ อมรินทร์ทีวี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร