ความพร้อมในการพัฒนาเป็นเอกสารดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

13 มกราคม 2563

         นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในประเด็นความพร้อมในการพัฒนาเป็นเอกสารดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
        เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ที่ออกให้กับประชาชนอยู่ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้เชิญประกันสังคมเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการพัฒนาการออกหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และได้รับการยืนยันรายชื่อเอกสารที่จะพัฒนาเป็นเอกสารดิจิทัล ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของกองทุนเงินทดแทน