ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

08 พฤศจิกายน 2562

     ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     1. การนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาพรวม 
     2. เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณฯ เสนอต่อ
        2.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ
        2.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา
     3. ประเด็นคำถามที่คาดว่าจะถูกซักถาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานประกันสังคม 
     4. การกำหนดผู้ชี้แจง ผู้สนับสนุนข้อมูลเลขาธิการ และผู้ประสานงาน