นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

08 พฤศจิกายน 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562  นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน
ประกันสังคม เกี่ยวกับทิศทางและแนวทางในการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม 
โดยยึดหลักของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ขับเคลื่อน
แรงงานในด้านต่าง ๆ เรื่องของการลงทุน และเน้นให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิประโยชน์
ของผู้ประกันตนมาตรา 40 ตลอดจนฝากให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการดำเนินการ
ของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ณ ชั้น 2 
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม