โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับ คณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4

01 พฤศจิกายน 2562

    สำนักงานประกันสังคม โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับ คณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ.2562 รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามข้อบังคับฯ และรับทราบ
การดำเนินงานตามข้อบังคับฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานบริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
ประกันสังคม โดยมี นายมนตรี กรรทมาศ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
“การบริหารระบบพนักงานประกันสังคมตามข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ.2562” 
    หลังจากนั้นวิทยากรภายในจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายในหัวข้อเรื่อง 
    - ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานประกันสังคม 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานประกันสังคม 
    - แนวทางการสรรหา และการเลื่อนระดับพนักงานประกันสังคม ตามข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงาน
ประกันสังคม พ.ศ.2562
    - วินัยและการรักษาวินัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม