ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

08 ตุลาคม 2562

        นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ร่วมออกรายการ “สายด่วนรัฐสภา” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งการตอบปัญหาของผู้ชมและผู้ฟัง ตลอดจนเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในประเด็นเรื่อง      
        1.เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายกรณีชราภาพ           
        2.การจ่ายบำเหน็จชราภาพ และการส่งเงินประกันสังคม ที่ไม่ต่อเนื่อง           
        3.การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 หลังจากออกจากงานที่ทำ  
        4.การคำนวณการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ  
        5.การขอใช้สิทธิเบิกประกันสังคมมาตรา 40    
        6.กรณีที่ได้รับบำนาญแล้ว มีความประสงค์จะทำประกันสังคมต่อ  
        7.การเช็คสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม        
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทีวีดิจิทัล ช่อง 10 เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร