คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 2/256

07 ตุลาคม 2562

      นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม. คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายละเอียดค่าเกณฑ์วัดตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนของกองทุนเงินทดแทนประจำปีบัญชี