ประกันสังคม เข้ารับรางวัลรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

21 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียน
ดีเด่น “รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น กองทุนประกันสังคม” จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง ภายในงาน TOP FUND AWARDS 2022 (TFA) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน” โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม 
นางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม 
สำนักงานประกันสังคม ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน เลขานุการกรม ผู้แทนจากสำนักเสริมสร้าง
ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน ศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดี 
ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี