เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ติดตามการดำเนินงานตาม MOU ระหว่าง สปส กับ สปสช

20 กุมภาพันธ์ 2567

       วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประชุมร่วมกับ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม MOU บันทึกความร่วมมือการดำเนินงานและการบริหารจัดการในการบูรณาการจัดระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมระหว่างสำนักงานประกันสังคมและ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

       - การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของปี 2567 
       - การพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสามารถรองรับการใช้งานได้ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 นี้
       - การลงพื้นที่ร่วมกันของสำนักงานประกันสังคม และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ