ลธ บุญสงค์เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

16 กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม
สนับสนุนข้อมูลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีนางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนงานและสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องรับรองหมายเลข N409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร