ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 19/2565

22 พฤศจิกายน 2565

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม  (ชุดที่ 13) ครั้งที่  19/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนเพื่อให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 สามารถใช้สิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงินโครงการ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารเดิม

2. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....

3. เห็นชอบแก้ไขสัดส่วนการลงทุนนอกแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน กองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 4 ระยะที่ 2 (Non-SAA) (พ.ศ. 2565 - 2567) ในส่วนเงินฝาก และตราสารหนี้ เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์สำหรับกองทุนประกันสังคม 4 กรณี จากเดิมกำหนดลิมิตไว้ที่ “ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท” เป็น “ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

4. เห็นชอบการทบทวนดัชนีอ้างอิงตราสารหนี้ไทย ทุกกองทุนประกันสังคม (ยกเว้นกองทุน 4 กรณี) สำหรับใช้ปี 2566 - 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 4 ระยะที่ 2 (2565 - 2567)

5. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566

6. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ของสำนักงานประกันสังคม

 7. เห็นชอบโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น และลกระยะเวลาในการพักฟื้น สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

8. เห็นชอบการปรับปรุงรายการอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค สำหรับผู้ประกันตนและคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

9. รับทราบแผนการลงทุนประจำปี 2566 กองทุนประกันสังคม และรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนตุลาคม 2565