นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์สัญจร โดยมีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) อนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการอุทธรณ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

12 มีนาคม 2562

     นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์สัญจร โดยมีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) อนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีเกี่ยวกับการแพทย์) และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการอุทธรณ์ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
     การประชุมเป็นการนำเสนอผลงานของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่วิเคราะห์กฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครอง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบข้อเท็จจริง และแนวปฏิบัติ เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของการวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย ในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามประกาศสำนักงานประกันสังคมที่มีการกำหนดระยะเวลาในการได้รับสิทธิ ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมความคิดเห็นนำไปเสนอเพื่อแก้ไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยื่นอุทธรณ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน