สำนักงานประกันสังคม รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

29 กันยายน 2564

­­            นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน  ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานประกันสังคม ร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัล และนายเรืองศักดิ์ สุวรี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม 

            สำนักงานประกันสังคม โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ผลปรากฏว่าสำนักงานประกันสังคมผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 Site Visit Review ส่งผลให้ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 177 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รวม 61 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 31 หน่วยงาน และภาคเอกชน 30 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น รวม 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 17 หน่วยงาน และภาคเอกชน 18 หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นองค์กรต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปต่อยอดและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป