สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

21 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นประธานการประชุม และนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมในฐานะเลขานุการ ซึ่งมีมติการประชุมที่สำคัญในเรื่อง การจ่ายทดแทนให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไปรับการบริการจากโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลตามบัตรฯ และหลักเกณฑ์ในการชดเชยยาต้านเอดส์ให้กับโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฯ กรณีการให้บริการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ของสถานพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม 
      เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม