สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 2/2561

29 ตุลาคม 2561

      สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นประธาน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีวาระที่สำคัญ ดังนี้
   - พิจารณารายชื่อสถานพยาบาลที่มีสิทธิได้รับค่ายาแฟคเตอร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย
   - พิจารณาหลักเกณฑ์ การบำบัดทดแทนไตของผู้ทุพพลภาพ 
   - พิจารณาตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลที่สมัครใหม่ ในปี 2562 
   - พิจารณาเห็นชอบการขอสมัครเป็นสถานพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง)
   - พิจารณาการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน จำนวน 8 ราย
   - พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษารูปแบบในการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนของสถานพยาบาลต้นแบบ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม