สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการ Design Thinking รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

29 ตุลาคม 2561

          สำนักงานประกันสังคม โดยกองฝึกอบรม จัดอบรมโครงการ Design Thinking  รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประกันสังคม เรียนรู้
กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ ซึ่งเป็นแนวการคิดสร้างสรรค์  เพื่อสามารถเข้าใจปัญหาตัดสินใจ
ในการทำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาคุณภาพการทำงาน
ขององค์กร บรรยายโดย อาจารย์ณัช อุษาคณารักษ์ และคณะ ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม