สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 3/2564

29 เมษายน 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา
     1. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรดอกผลของกองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (25%) ประจำปี 2565 
     2. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)