คณะอนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) ชุดที่ 11 ครั้งที่ 4/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

        สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) ชุดที่ 11 ครั้งที่ 4/2564
โดยมีนายชาติพงษ์ จีระพันธุ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีวาระพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) จำนวน 2 ราย และพิจารณาแนวปฏิบัติ เรื่องการจ่ายค่าทดแทนคราวเดียวเต็มจำนวน หรือเป็นระยะเวลาอย่างอื่น ตามมาตรา 18(2) (3) และ (4) และการขอขยายหรือกำหนดเวลาการยื่นแบบขอรับเงินทดแทน และอุทธรณฺ์ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ
สำนักงานประกันสังคม