ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

     สำนักงานประกันสังคม โดยกองคลัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการดำเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางจิราภรณ์ เกษรสุจริต เป็นประธานการประชุม นายประพนธ์ ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีการพิจารณา ดังนี้
     1. การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) 
      - โครงการระบบป้องกันดินพังและถมที่ดิน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 
     2. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563)
     3. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 (เดือนมกราคม 2564)
     4. รับทราบรายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม