ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 4/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

   นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม
และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
      1. อนุมัติการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกในสถานประกอบการเพิ่มเติม ให้แก่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดตาก โดยวิธีการสุ่มตรวจในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างประมาณ 50-200 คน ภายในวงเงินตามมติคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 
      2. เห็นชอบแต่งตั้งนางมัณฑนา โคตรชารี เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัดสุรินทร์