นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมย่อย คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ กรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงาน ในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ)

17 พฤศจิกายน 2563

     นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมย่อยคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ กรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงาน ในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยที่ประชุมกำหนดจัดเตรียมข้อมูลเพื่อมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ชั้น 9 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม