ที่ปรึกษา ด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม คณะกรรมการงานแรงงาน ครั้งที่ 2/2563

12 พฤศจิกายน 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวภคมนศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม คณะกรรมการงานแรงงานครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานคณะกรรมการแรงงาน เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

    - สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ปรับปรุงกำหนดอัตราเงินสมทบการเพิ่มการจัดเก็บเงินสมทบ และการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 8/2563

   - สรุปสิทธิประโยชน์ที่จะปรับเพิ่มของผู้ประกันตนมาตรา 40 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนจากผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 โดยมีความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม PTT GROUP (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร