การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ครั้งที่ 2/2563

11 พฤศจิกายน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม เพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564