ที่ปรึกษา ด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “The Secret of Leadership Power and Skills” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ระดับชำนาญการพิเศษ (The Leadership Dynamic Program)

18 ตุลาคม 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวภคมนศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “The Secret of Leadership Power and Skills” ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ระดับชำนาญการพิเศษ (The Leadership Dynamic Program) เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ ด้านการบริหารและการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักบริหารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์บุคลิกภาพของผู้นำและค่านิยมอันเหมาะสมรวมถึงประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์และกลวิธีในรูปของแผนงานและโครงการ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพอันทรงคุณค่าต่อ ผู้ประกันตน และสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร