การประชุม คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน กรณีผู้ประกันตนเรียกร้องให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วน ครั้งที่ 3/2563

16 ตุลาคม 2563

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน กรณีผู้ประกันตนเรียกร้องให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและศึกษาแนวทางการจัดตั้งธนาคารแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม