เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี”

15 ตุลาคม 2563

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี” เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ ในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตน ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา ในสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 242 แห่ง ทั่วประเทศ