สำนักงานประกันสังคม เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร

16 กันยานยน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา  เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานและนางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนของสำนักงานประกันสังคม เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ จำนวน 2 รางวัล  รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานที่มี ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร