โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart Stars M 40) รุ่นที่ 2

15 กันยานยน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกันสังคมมาตรา 40 สู่ความเป็นเลิศ (Smart Stars M 40) รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและนโยบายการขับเคลื่อนประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญภารกิจ หน้าที่และการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคมมาตรา 40 และพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้อง Midas 6 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี