ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน ครั้งที่ 17/2563

15 กันยานยน 2563

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน ครั้งที่ 17/2563 โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม               เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

     1.พิจารณาขอคำวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ จำนวน 14 ราย

     2.พิจารณาขอคำวินิจฉัยกรณีโรคเรื้อรัง จำนวน 40 ราย

     3.พิจารณาค่าบริการทางการแพทย์ ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 7 ราย

     4.พิจารณาขอความเห็นชอบกรณีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 8 ราย

     5.พิจารณาโรงพยาบาลระยอง ขอสมัครเข้าร่วมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา