โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการดำเนินงานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0

15 กันยานยน 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการดำเนินงานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีนางกิตติมา  วิญญูวิจิตร  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน และวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวดารณี เกิดประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ และทีมงาน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร และร่วมดำเนินการ Workshop : กับทีมงานของสำนักงานประกันสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมมีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานที่คล่องตัว และทันสมัยพร้อมก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน กองฝึกอบรม กองวิจัยและพัฒนา และศูนย์สารนิเทศ เพื่อยกฐานะให้ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี