สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน กำหนดแผนการปฏิรูปประกันสังคม เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ

31 กรกฏาคม 2563

 

สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน กำหนดแผนการปฏิรูปประกันสังคม เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ นำเสนอแก่นายนคร ศิลปอาชา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม