นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล

31 กรกฏาคม 2563

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงสถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนและการตรวจสอบข้อมูล ณ ห้องประชุม แกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
      ในการประชุมชี้แจงดังกล่าว มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และมีการเสวนาในหัวข้อ 1. แนวทางการพัฒนาบริการทางการแพทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาทางการแพทย์ 3. ระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 4. การจัดบริการทางการแพทย์ กรณีผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โดยมี นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คุณวันวิสาห์ พลอยบุศย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนายแพทย์สนธยา พรึงลำภู ที่ปรึกษาทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ดำเนินรายการ