คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15

31 กรกฏาคม 2563

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา 

(ชุดที่ 13) ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์  ชั้น 6

อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

มอบหมายให้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

     1. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการสรรหาอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และให้สำนักงาน

ประกันสังคม แจ้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

     2. เห็นชอบแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ และนางดารุณี จีนจรรยา เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ประกันสังคมจังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่างลง

     3. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ

นายจ้างและผู้ประกันตน ปี 2563 ระยะเวลา 3 เดือน  จากงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 เป็นงวดเดือน

สิงหาคม - ตุลาคม 2563 โดยให้นายจ้างและผู้ประกันตน จ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

เพื่อรักษาระดับการจ้างงานและเพิ่มกำลังซื้อของตลาดในประเทศ

     4. เสนอชื่อนายธีระวิทย์ วงศ์เพชร ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     5. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนมิถุนายน 2563

     6. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม  ไตรมาส 2 ปี 2563

(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563)  โดยให้นำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจารณา

วิเคราะห์เพื่อเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาดำเนินมาตรการพัฒนางานประกันสังคมต่อไป