ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระเงินสมทบ และให้บริการผู้ประกันตนในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าและเขตพื้นที่อำเภอปาย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

21 มีนาคม 2566

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ รับชำระเงินสมทบและให้บริการผู้ประกันตนในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า
ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าและเขตพื้นที่อำเภอปาย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน