ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

17 มีนาคม 2566

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจ อาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1