​วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

16 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีนางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคจากการทำงานและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน