วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40

10 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนรายใหม่จำนวน 1 ราย และผู้ประกันตนส่งเงินสมทบต่อจำนวน 5 ราย (ตามมาตรการรักษาอัตราการคงอยู่ผู้ประกันตนมาตรา 40) ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน