วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40

10 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายบุญญฤทธิ์ ใจอุ่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมและนักศึกษาโครงการ U2T ดำเนินงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(SDU) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยมีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนรายใหม่จำนวน 5 ราย และผู้ประกันตนส่งเงินสมทบต่อจำนวน 7 ราย (ตามมาตรการรักษาอัตราการคงอยู่ผู้ประกันตนมาตรา 40) ณ วัดบ้านกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน