วันอังคารที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

26 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลนโยบายกระทรวงแรงงานและการสั่งการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน