​วันที่ 25-26 ตุลาคม ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายนฤพล พรายวัน นักวิชาการประกันสังคม4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ

26 ตุลาคม 2564

วันที่ 25-26 ตุลาคม ๒๕๖๔ นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มอบหมายให้ นายนฤพล พรายวัน นักวิชาการประกันสังคม4 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อแนะนำนายจ้างให้นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ณ ตำบลสบป่อง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน