นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2564

20 ตุลาคม 2564

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือข้อราชการ ตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคม โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมร่วมรับทราบรายงาน ดังต่อไปนี้    
     - รายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนกันยายน     
     - รายงานผลการดำเนินงาน รับ-จ่ายเงิน ณ สำนักงานประกันสังคม ผ่านธนาคาร/หน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)     
     - รายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564    
     - รายงานข้อมูลหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมของหน่วยปฏิบัติ     
     - รายงานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564 ณ วัดคิรีิวิหาร 
พระอารามหลวง ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด