รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม