รายงานผลการสำรวจ  ค้นหา

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565

การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565

การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564

การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2561

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 2 จำนวนลูกจ้าง และจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 3 จำนวนลูกจ้างและจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2561

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานประกันสังคม ปี 2560

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 1 จำนวนลูกจ้าง จำนวนการประสบอันตราย และอัตราการประอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปีงบประมาณ 2559

ร่างบทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561

รายงานผลการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ พ.ศ. 2561

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2552

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เรื่อง ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประจำปี 2556

รายงานการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2559